top of page

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakt os

M: kontoret@svendborg-gf.dk

M: 62 22 80 00

SG`s vedtægter

GDPR

Vedtægter

(revideret på GF 18/11 2020)

 

LOVE for Svendborg Gymnastikforening

Stiftet den 8. november 1898

 

§1 Vision

Svendborg Gymnastikforening, kraftcenter for bevægelse, sundhed og oplevelser

 

§2 Formål

Svendborg Gymnastikforening, som har til hjemsted i Svendborg Kommune, har til formål at fremme og udvikle

- gymnastik, idræt og anden kulturel virksomhed

- åbne fællesskaber og personlig udvikling

- gode forhold for udøvelsen af foreningens aktiviteter

 

§3 Tilknytning

Foreningen er tilknyttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger, GymDanmark og Dansk Atletik Forbund.

 

§4 Organisation

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af et forretningsudvalg samt formændene fra foreningens afdelinger eller stedfortræder for disse.

 

§5 Forretningsudvalget (FU)

FU består af foreningens formand, næstformand og kasserer. Formanden vælges i lige år af generalforsamlingen og næstformanden og kassereren i ulige år.

Hvis formanden eller kassereren får forfald indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling for at vælge formand eller kasserer.

FU varetager foreningens daglige drift i samarbejde med foreningens tilknyttede personale og tager sig af sager af rutinemæssig art, samt kortfristede og uopsættelige opgaver. FU tegner foreningen udadtil. FU indkalder til hovedbestyrelsesmøderne – første gang ultimo november. FU fastlægger selv sin forretningsorden.

 

§6 Hovedbestyrelsen (HB)

HB består af foreningens forretningsudvalg samt formænd for de enkelte afdelinger. HB beskæftiger sig med sager af mere vidtrækkende og langsigtet karakter, og som ligger ud over forretningsudvalget umiddelbare arbejdsområde. HB fastlægger selv sin forretningsorden.

 

§ 7 Afdelinger/udvalg

Foreningens aktiviteter ledes af særskilte afdelinger, som repræsenteres af et udvalg. Foreningen består for tiden af følgende afdelinger/udvalg:

• SG Atletik

• SG Børn

• SG Rytmisk gymnastik og dans

• SG Huset

• SG Motion og fitness

• SG Spring og rytmisk gymnastik

• SG Idrætsgymnastik og Trampolin

• SG Tumbling

 

Afdelinger/udvalg kan oprettes med generalforsamlingens godkendelse.

Afdelinger/udvalg kan nedlægges med generalforsamlingens godkendelse efter indstilling fra afdelingens generalforsamling/aktivitetsmøde.

Hvert udvalg består af mindst tre medlemmer og konstituerer sig selv.

Den selvejende Institution SG Huset optræder i SG som et almindelig udvalg, men følger vedtægterne for den selvejende institution SG Huset

Hver afdeling/udvalg afholder aktivitetsmøde/generalforsamling før HBs generalforsamling.

 

Dagsordenen for aktivitetsmøde/generalforsamling skal omfatte følgende punkter: Beretning – regnskab/budget – forslag – valg.

Udvalget fastlægger selv sin struktur og forretningsorden under hensyntagen til foreningens vedtægter og værdigrundlag og med ansvar over for hovedbestyrelsen.

 

§8 Medlemskab

I foreningen optages aktive og passive medlemmer. Indmeldelse og udmeldelse sker ved de respektive afdelinger eller via kontoret. – Et medlemskab er normalt bindende for 1 år. – Et medlem, der ikke indordner sig under den enkelte afdelings reglement, kan af afdelingen udelukkes helt eller delvist.

 

§9 Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes af de enkelte afdelinger under ansvar over for foreningens økonomi.

 

§10 Generalforsamlingen (GF)

GF er foreningens højeste myndighed og består af foreningens medlemmer. Stemmeret har dog aktive medlemmer, som er 15 år eller derover. GF afgør et medlems valgbarhed. Ved GF skal der altid kunne forevises dokumentation for medlemskab. Ved valg til hovedbestyrelsen skal kandidaten være fyldt 18 år. Ved valg til afdelinger og udvalg skal kandidaten være fyldt 15 år. GF afholdes mellem 1. november og 30. november og bekendtgøres mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside og ved opslag i SG Huset. Forslag til behandling på GF skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før GF afholdes.

Ved afstemning gælder simpelt stemmeflertal. Dog kræver lovændringer, at 2/3 af de fremmødte stemmer er for. Ved personvalg skal der stemmes skriftligt, hvis der er flere kandidater end pladser. Ved nyvalg skal der foreligge en personlig eller skriftlig tilkendegivelse fra de foreslåede kandidater. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

GF har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 3 stemmetællere + referent

3. Formanden aflægger beretning.

4. Afdelingerne aflægger referat fra deres generalforsamling/aktivitetsmøde.

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget.

6. Behandlinger af indkomne forslag.

7. Valg til forretningsudvalg.

8. Valg til øvrige udvalg.

9. Valg til revisorer og suppleant.

10. Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling (EGF) EGF kan indkaldes af hovedbestyrelsen eller såfremt 30 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette. EGF indkaldes som nævnt i §10. I sådanne tilfælde skal EGF afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Indkaldelsesfristen for EGF er 2 uger.

 

§11 Digital generalforsamling. 

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.   

 

§12 Revision

Revisionen foretages af en ekstern revisor samt to af generalforsamling valgte revisorer.

 

§13 Tegning

I forhold til tredjemand tegnes foreningen af forretningsudvalget. Ved erhvervelse, pantsætning og afhændelse af fast ejendom, samt optagelse af lån i øvrigt, dog af hovedbestyrelsen. Placering af foreningens likvide midler i værdipapirer skal godkendes af en enstemmig Hovedbestyrelse

 

§14 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling.

Halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der kræves 5/6 af de tilstedeværende stemmer for opløsning. Er der ikke tilstrækkelig antal medlemmer tilstede, indvarsles til en ny generalforsamling med varsel som nævnt i §10 hvor bestemmelse må tages – uanset de mødtes antal – med ovennævnte kvalificerede majoritet.

Foreningens inventar realiseres og foreningens formue hensættes i mindst 3 år til støtte for etablering af ny gymnastikforening i Svendborg. Såfremt der ikke etableres en ny gymnastikforening, udloddes formuen til den øvrige foreningsidræt i Svendborg Kommune under administration af Sport og Idræt i Svendborg (SIS), eller en lignende institution.

 

§15 Øvrige anliggender

I tilfælde hvor foreningens anliggender ikke omtaltes i disse love, handler forretningsudvalget og hovedbestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan beslutte, om et medlem skal være æresmedlem.

Svendborg Gymnastikforening den 18.11.2020.

 

Poul Toftegaard Pedersen, dirigent og Ole Højly, formand

Vedtægter med underskrifter

GDPR

 

Fortegnelsespligten

Privatlivspolitik

SG`s Vedtægter
GDPR
bottom of page